Bắc Ninh - công xưởng linh kiện điện tử CNC

Từ khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Bắc Ninh từ tỉnh thuần nông, quy mô kinh tế nhỏ, đến nay kinh tế tăng trưởng cao, công nghiệp trở thành đầu tầu tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Quy mô công nghiệp tăng nhanh đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước.