ASEAN trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản