2020 đã tạo động lực mới cho quan hệ của các nước ASEAN