Cố Vấn Nhà Nước Myanmar Bắt Đầu Thăm Chính Thức Việt Nam