Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng bậc, trị giá 235 tỷ USD