Tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng