Thực hiện phẫu thuật não thành công bằng công nghệ 5G