Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tiếp Đại sứ New Zealand