EU hoan nghênh mọi nỗ lực của Anh đảo ngược quyết định Brexit