Về Thái Bình, thưởng thực đặc sản cá nướng Thái Xuyên