Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực tăng trưởng