Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết Lào